Informácie o daňovej povinnosti v Rakúsku

Informácie o daňovej povinnosti v Rakúsku

 

Vznik daňovej povinnosti

Opatrovateľky v Rakúsku pracujú na základe živnosti v tomto štáte s neombedzenou daňovou povinnosťou. Pri neobmedzenej daňovej povinnosti je výška nezdaniteľného príjmu v Rakúsku vo výške 11000 € (platné od roku 2009).

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmu v Rakúsku vzniká keď:

 • ročný príjem pri neobmedzenej daňovej povinnosti je vyšší ako 11000 €
 • je daňovník vyzvaný na podanie príslušným finančným úradom
 • v prípade súbehu príjmov zo závislej (zamestnanie) a nezávislej činnosti
 • v prípade, že daňovníkovi už bolo pridelené daňové číslo
 • v prípade príjmov zo závislej činnosti a iných príjmov prevyšujúcich 730 €, ak je celkový príjem vyšší ako 12000 €
 • v prípade iných dosiahnutých príjmov, ktoré automaticky podliehajú zdaneniu

Daňové priznanie sa zvykne podávať aj vtedy, keď si chce daňovník uplatniť rôzne daňové bonusy (napr. pre samoživiteľov rodín, detí a iné), ktoré sú mu za určitých podmienok vyplatené ako negatívna daň.

 

Spôsob počítania príjmu

Každý daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou musí viesť evidenciu svojho príjmu. Najjednoduchším spôsobom zúčtovania je Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Ide o súhrn príjmov a výdajov daňovníka za predchádzajúci kalendárny rok. Tento súhrn je povinný evidovať každý daňovník pre prípad kontroly z finančného úradu.

Do príjmov sa započítava:

 • honorár za poskytované služby - Taggeld
 • náhrada cestovného - Reisegeld
 • vecné príjmy (za bezplatnú stravu a ubytovanie) - Sachbezug
 • náhrada za úhradu sociálneho poistenia (pokiaľ je) - Sozialversicherung

Do výdajov sa započítava:

 • paušálne výdavky vo výške 12% z príjmu (prípadne preukázateľne vynaložené skutočné výdavky)
 • odvody na sociálne poistenie a iné pripoistenia

 

Prečo si väčšina opatrovateliek uplatňuje paušálne výdavky namiesto skutočných?

Pri odpisovaní skutočných výdavkov si musíte viesť ich presnú evidenciu a musia úzko súvisieť s vynakladanou činnosťou. Častokrát vyjde ich suma nižšia ako suma paušálnych výdavkov. V prípade použitia skutočných výdavkov sa môžete vrátiť k používaniu paušálnych výdavkov až po uplynutí 5 rokov. V neposlednom rade je uplatnenie paušálnych výdavkov jednoduchšie a podstatne lacnejšie s ohľadom na spracovanie daňového priznania a evidencie.

Príklad výpočtu zdaniteľného príjmu

Príjmy (Einnahmen):

 • za poskytované služby (Taggeld)                                            11 992 €
 • náhrada cestovného (Reisegeld)                                              1 500 €
 • vecné príjmy za stravu a ubytovanie za 200 dní (Sachbezug)      1 308 €

                            príjmy spolu (Gesamteinnahmen)                                           14 800 €

Výdaje (Ausgaben):

 • paušálne výdavky 12% z 14800 € (Basispauschalierung)             1 776 €
 • odvody na sociálne poistenie (Sozialversicherung)                     4 024 €

                            výdaje spolu (Ausgaben)                                                         5 800 €

 

Zisk - zdaniteľný príjem (Gewinn)            9 000 €

 

Výška dane

Daňová sadzba v Rakúsku je progresívna - určuje sa podľa výšky príjmu

Výška zdaniteľného príjmu Daňová sadzba pre výpočet
do 11 000 € nezdaňuje sa
11 000 € - 25 000 € 36,50 %
25 000 € - 60 000 € 43,214 %
nad 60 000 € 50 %

 

Termíny na podanie daňového priznania

 • 30. apríla na podanie daňového priznania v Rakúsku (za predchádzajúci kalendárny rok)
 • 31. marca na podanie daňového priznania na Slovensku (za prechádzajúci kalendárny rok)

 

Podanie daňového priznania na Slovensku je povinnosťou. Na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskom a Rakúskom však na Slovensku platiť dane nebudete.

 

Čo ďalej?